User Name:
Password:
เข้าสู่ระบบ
นักศึกษา อาจารย์/ผู้ประเมิน
ระบบการประเมินการเรียนการสอน เปิดให้นักศึกษา ทำการประเมิน
ตั้งแต่วันที่ 09/12/2562 เวลา 0800 น. จนถึงวันที่ 03/01/2563 เวลา 2300 น.
ข้อแนะนำ
    นักศึกษา
  • นักศึกษาใช้ Username และ Password โดย Username คือ รหัสนักศึกษา Password คือ เลขที่บัตรประชาชน และสามารถเปลี่ยนเปลง Password ได้ภายหลังจากเข้าระบบแล้ว....
  • นักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบก็ต่อเมื่อระบบได้เปิดให้นักศึกษาทำการประเมินผลการเรียนการสอน
  • นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ต้องประเมินผลให้ครบทุกวิชาทุกกลุ่มเรียน
  • หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าะบบได้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ